سیم افشان سایز 10*1 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز 10*4 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز 10*5 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز 16*4 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز 25*1 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز 5*4 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز 6*5 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز10*3 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز4*10 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان سایز6*4 پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم با هادی تک مفتولی و چند مفتولی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم با هادی غیرقابل انعطاف پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم دوبل هوایی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم های سخت هوایی سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم های انعطاف پذیر افشان سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم های نصب ثابت |مفتولی – نیمه افشان سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم های رانژه سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان جهت مصارف عمومی مدیا کابل

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان مدل ساختمانی مدیا کابل

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم دولا مدل تلفنی انفجاری مدیا کابل

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم دولای تلفنی مدیا کابل

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفنی تاسیساتی مدیا کابل

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 6 خراسان (افشارنژاد)

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 4 خراسان (افشار نژاد)

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 2.5 خراسان (افشار نژاد)

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 1.5 خراسان (افشار نژاد)

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 1 خراسان ( افشارنژاد )

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 0.75 خراسان ( افشارنژاد )

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 0.5 خراسان ( افشارنژاد )

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 10 خراسان (افشارنژاد)

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 35 خراسان ( افشارنژاد )

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان 25 خراسان ( افشارنژاد )

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی