کابل مخابراتی خارج ساختمان سیمیا

کابل تلفنی از ساختار دو رشته با رنگبندی مختلف ودارای اس

کابل مخابرات داخل ساختمان سیمیا

ساختار کابل تلفنی با دیگر کابل ها متفاوت است ، این کابل

کابل تلفن هوایی خراسان افشارنژاد

کابل تلفنی هوایی تشکیل شده از دو سیم زوج به هم تابیده می

کابل تلفن زمینی خراسان افشار نژاد

کابل تلفنی زمینی از ساختار دو سیم زوج با هادی مس انیل شد

کابل تلفن داخلی خراسان افشار نژاد

درکابل تلفن داخلی رشته‌ها با گام مناسبی زوج می‌شون

کابل ابزار دقیق خراسان افشار نژاد

کابل ابزاردقیق برای انتقال دقیق داده ها در ابزار های با

سیم رانژه خراسان افشار نژاد

سیم رانژه از هادی مس مفتولی ساده و یا قلع اندود تشکیل شد