جعبه تقسیم ضدانفجار سریEJBT.. - Ex d IIB نورمحورفارس

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

جعبه تقسیم ضدانفجار GUBST.. - Ex d IIC نورمحورفارس

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

جعبه تقسیم ضدانفجار سری GUFX2 & GUAX59 - Ex d IICنورمحورفارس

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

جعبه تقسیم حفاظت مضاعف سری NMA.. - Ex e II

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

ترمومتر لیزری ضد انفجار 568 EXفلوک

ترمومتر : ترمومتر؛ توسط گالیله دانشمند ایتالیایی در س

ترانسمیتر فشار ضدانفجار مدل 8292 EXNT-i1783 ترافاگ

ترانسمیتر: ترانسمیتر، یکی از تجهیزات اندازه گیری است