ترمینال قدرت مدل 100 آمپر 3 خانه چینت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

کانکتور مدل CLD 3-2 آتونیکس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کانکتور مدل CID 3-2 آتونیکس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کانکتور مدل CID4-10R آتونیکس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

صفحه نگهدارنده کابل نگزنس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

ترمینال شاخه ای سون

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

لوله PVC البرز

لوله های pvc  : لوله های برق PVC  برای حفاظت از سیم ها

لوله کاروگیت البرز پلیمر

لوله کاروگیت : لوله های پلی اتیلن با سختی و فشار حلقوی

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 6A کد 5093 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی در پوش دار دو تیکه 10A کد 5094 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی در پوش دار دو تیکه 16A کد 5095 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 25A کد 412پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 35A کد 890پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A کد881پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 50A کد881پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی درپوش دار دو تیکه 70A کد906پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 2.5 کد872 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 4A کد883 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 6A کد862 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 10A کد867 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 16A کد873 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 25A کد412 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک

ترمینال ریلی 35A کد890 پارت

ترمینال : برای افزایش طول سیم ها ازترمینال برق یا کانک