ابزار پرچ مادگی نگزنس

ابزار پرچ مادگی نگزنس

سوکت فیبر نوری مالتی مود sc نگزنس

فیبر نوری : فیبر نوری رشته هایی با قطری به ضخامت تار مو

پچ پنل 24 پورت متحرک نگزنس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

پچ پنل فیبر نوری مترونت نگزنس

فیبر نوری : فیبر نوری رشته هایی با قطری به ضخامت تار مو

پچ کورد مسی CAT7 GG 45نگزنس

پچ کورد مسی : پچ کورد مسی ، کابلی انعطاف پذیر است که دو

پچ کورد مسی CAT 5e نگزنس

پچ کورد مسی : پچ کورد مسی ، کابلی انعطاف پذیر است که دو

پچ کورد مسی CAT 6 نگزنس

پچ کورد مسی : پچ کورد مسی ، کابلی انعطاف پذیر است که دو

پچ کورد مسی CAT6A نگزنس

پچ کورد مسی : پچ کورد مسی ، کابلی انعطاف پذیر است که دو

پچ کورد مسی CAT7 GG45 نگزنس

پچ کورد مسی : پچ کورد مسی ، کابلی انعطاف پذیر است که دو

پیگ تیل فیبر نوری 50 میکرون مالتی مود SC نگزنس

فیبر نوری : فیبر نوری رشته هایی با قطری به ضخامت تار مو

کیستون شبکه CAT 6 نگزنس

کیستون : کیستون یا پریز شبکه از پر کاربردترین تجهیزات

کیستون شبکه CAT 6 نگزنس

کیستون : کیستون یا پریز شبکه از پر کاربردترین تجهیزات

کیستون شبکه شیلدر CAT 6 نگزنس

کیستون : کیستون یا پریز شبکه از پر کاربردترین تجهیزات

کیستون شبکه شیلدر CAT 6A نگزنس

کیستون : کیستون یا پریز شبکه از پر کاربردترین تجهیزات

کیستون شبکه شیلدر CAT 7 نگزنس

کیستون : کیستون یا پریز شبکه از پر کاربردترین تجهیزات

کیستون شبکه شیلدر CAT 7A نگزنس

کیستون : کیستون یا پریز شبکه از پر کاربردترین تجهیزات