پروفیل پایه سینی کابل

پروفیل پایه :  قطعه ای است که جهت نصب پایه های سینی ک

پایه سینی کابل

پایه سینی کابل(ساپورت) : ساپورت ازجنس استیل و گالوانیز

گیره سینی کابل

گیره برای نگهداری میله های رزوه شده به صورت آویز از سقف

سینی کابل البرز پلیمر

سینی کابل در تاسیسات الکتریکی کاربرد دارد . ازسینی کابل