کابل شبکه مسی CAT 6A F/FTP نگزنس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل شبکه مسی CAT 6U/UTP نگزنس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل شبکه مسی CAT 7A S/FTP نگزنس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل شبکه مسی مدل CAT 5e U/UTP نگزنس

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل کواکسیال سیمیا

یکی از مهمترین بسترهای انتقال سیگنال ودر پروژ های شب

کابل آنتن معمولی کرمان

کابل آنتن معمولی تشکیل شده از هادی مس تک رشته یا مفتول ک