كابلهاي بالابر و اتصالات متحرك تخت همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل کنترل قابل انعطاف همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای کنترل قابل انعطاف شیلددار همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای قدرت همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل قابل انعطاف سبک و معمولی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای قدرت با عایق XLPE همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای قدرت و کنترل شیلددار همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای قدرت با زره مفتولی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای قدرت با زره نواری همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای قدرت با زره نواری و عایق XLPE همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای کنترل با زره مفتولی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای کنترل و قدرت مقاوم در برابر شعله همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای ابزار دقیق چند زوج شیلد بر روی هر زوج و نهایی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای ابزار دقیق با زره مفتولی شیلد بر روی هر زوج و نهایی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای خودنگهدار (تک فاز سه فاز) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابلهای خودنگهدار (6 سیمه) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفنی تاسیساتی (بدون حفاظ) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفنی تاسیساتی (حفاظ دار) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفنی زمینی (مشترکین) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفنی هوایی (مهار دار) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل کواکسیال (آنتن) همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 0.75 * 2 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 0.75 * 3 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 0.75 * 4 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1 * 2 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1 * 3 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1 * 4 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1.5 * 2 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1.5 * 3 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1.5 * 4 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 1.5 * 5 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان سایز 10 * 2 متر پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی