سیم با هادی تک مفتولی و چند مفتولی همدان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم با هادی غیرقابل انعطاف پاسارگاد

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل های دارای هادی هم مرکز (کانسانتریک )سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

هادی های هوایی آلومینیومی پوشش دار سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

هادی های هوای آلومینیومی سیمند

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

هادی هوایی آلومینیومی شهاب جم

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی