داکت شیاردار البرز

   داکت شیار دار به لحاظ عملکرد ، ابعاد و انداز

داکت پارتیشن دار البرز

 همانطور که میدانید داکت یا کانال برق، محفظه ای پیش س