سیم مفتول NYA مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم افشان NYAF مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل مفتول NYM مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل افشان NYMHY مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل قدرت NYY مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل قدرت N2XY مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل کانسنتریکNYCY مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل کانسنتریک N2XCY مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

وایر ارمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

نوار ارمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کانسنتریک وایر ارمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

وایرارمور با غلاف سربی

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

افشان بدون شیلدNYSLYO مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

افشان شیلد دار NYSLYCYO مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل ابزار دقیق MSR-Y(ST)Y-PIME مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل ابزار دقیق آزمور دار MSR-Y(ST)YRYمغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل ابزار دقیق آزمور دار MSR-Y(ST)YRY-PIME مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

سیم رانژه Y/YV مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفنی زمینی فویل دار(هوایی بدون مهار)A2Y(ST)2Y مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفن هوایی بدون فویل JYY مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل تلفن هوایی فویل دار JY-(ST)Y مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل مهار سرخود A2Y(ST)2Y-T مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل های آِیفونی مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل های کواکسیال مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 3.6-6(7.2)کیلوولت بدون آرمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 3.6-6(7.2)کیلوولت وایر آرمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 3.6-6(7.2)کیلوولت نوار آرمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 6-10 (12) کیلوولت بدون آزمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 6-10 (12) کیلوولت وایر آرمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 6-10 (12) کیلوولت نوارآرمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی

کابل فشار متوسط 12-20 (24) کیلوولت بدون آرمور مغان

سیم و کابل: کابل از چند سیم که درهم پیچیده شده اند تشکی