محافظ کنتاکتور دو مینیاتور شیوا امواج

محافظ و چند راهی: برای حفاظت از وسیله های الکتریکی درخ