جعبه تقسیم ضدانفجار سریEJBT.. - Ex d IIB نورمحورفارس

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

جعبه تقسیم ضدانفجار سری GUFX2 & GUAX59 - Ex d IICنورمحورفارس

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

جعبه تقسیم حفاظت مضاعف سری NMA.. - Ex e II

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا

جعبه تقسیم آلومینیومی ساده 100x130x80

جعبه تقسیم : جعبه تقسیم وسیله ایست که در سیم کشی های سا