دیود تریستور مدل SKKH 92برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل SKKH 106 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل بSKKH 162رند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل SKKH 172برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل SKKH 273برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل SKKH 323 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل SKKH 330برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود تریستور مدل57 SKKH برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دوبل دیود مدلSKKD 81 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دوبل دیود مدلSKKD 46 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دوبل دیود مدلSKKD 162 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دوبل دیود مدلSKKD 380 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دوبل دیود مدل SKKD 260برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دوبل دیود مدل SKKD 701برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

پل دیود سه فاز مدلSKB 30 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

پل دیود سه فاز مدلSKB 72 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

پل دیود سه فاز مدلSKD 30 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

پل دیود سه فاز مدل SKD 82 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

پل دیود سه فاز مدل SKD 160برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

پل دیود سه فاز مدل SKD 210 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل SKN 26برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل SKN 70 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل 70 SKRبرند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل SKN 100 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل SKR 100برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدلSKN 130 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدلSKR 130 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل SKR 240برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدلSKN 240 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا

دیود مدل SKR 26 برند semikron

دیود : دیود قطعه ایست که از قطعات نیمه هادی تشکیل شده ا