سوپر فتوسل شیوا امواج

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسل ۶A شیوا امواج

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسل ۱۰A شیوا امواج

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسل ۱۶A شیوا امواج

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسل میکرومکس

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسل مدل 10 آمپر مدل : KPH110کاوه

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسل مدل 20 آمپر کاوه

    فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور

سوپر فتوسلSPB-2M 11BI شیوا امواج

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتوسلPSA-6A شیوا امواج

فتوسل  :  فتوسل وسیله ایست حساس به نور که با برخور

فتو سل 10 آمپر افراتاب

لامپ : لامپ ها منبع روشنایی مصنوعی هستند . که از قطعاتی

فتو سل 16 آمپرافراتاب

لامپ : لامپ ها منبع روشنایی مصنوعی هستند . که از قطعاتی