سنسورفلوتر شیوا امواج

سنسور : سنسورها یا همان حسگر وسیله ایست الکترونیکی که

فلوترمکانیکی شیوا امواج

    فلوتر مکانیکی ( کنترل سطح مایعات ) : از طریق

سنسور حرارتی هیتر البرز

سنسور : سنسورها یا همان حسگر وسیله ایست الکترونیکی که