مولتی متر ۱۴۴ شیوا امواج

مولتی متر : مولتی متر دستگاهی برای اندازه گیری و نمایش

مولتی متر ۱۴۴ شیوا امواج

مولتی متر : مولتی متر دستگاهی برای اندازه گیری و نمایش

ترموستات ۹۶ شیوا امواج

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

ترموستات ۹۰۰-۰ شیوا امواج

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

ترموستات ۱۲۵ .. ۵۰- درجه سانتیگراد شیوا امواج

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

ترموستات میکرو پروسسوری 50- تا 400 مدل MMX-400PI میکرو مکس

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

ترموستات میکرو پروسسوری 50- تا 1300 مدل MMX-1300PI میکرو مکس

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

ترموستات میکرو پروسسوری مدل DTR-48 میکرو مکس

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

رله کنترل سطح مایعات مدل LLC-101-X میکرو مکس

رله : رله نوعی از کلید های الکتریکی سریع است که از طریق

ترمودیسک 100 درجه البرز

ترمودیسک 100 درجه البرز

ترمودیسک 110 درجه البرز

ترمودیسک 110 درجه البرز

رطوبت سنج سری SU503B ساموان

  رطوبت سنج : رطوبت سنج وسیله ایست که میزان رطوبت و

کنترلر دما مدل SU-105IP ساموان

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما مدل SU-105PRR ساموان

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما مدل TC4Y-14R ساموان

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

شمارنده دیجیتال سری CA توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده دیجیتال سری CX توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده دیجیتال مدل CI4-RA60 توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده دیجیتال مدل CL7 توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده دیجیتال مدل CM توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده دیجیتال مدل CX3-PS61A توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده دیجیتال مدلT CN توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

شمارنده مدل CI7-RA60 توکی

شمارنده ( کا نتر ) : شمارنده یا کا نتر وسیله الکترونیکی

کنترل دما مدل TC4Y-14R توکی

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما سری AI208 توکی

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما سری AI518 توکی

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما سری AI708 توکی

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما سری AI808P توکی

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس

کنترلر دما سری TE-W توکی

کنترلر دما: دستگاهی است برای کنترل دما که دارای یک سنس