دسته گردان کليد کمپکت NS800 - 1600 اشنایدر

کلید گردان : کلید گردان ، یا همان (Rotary switch) در صنعت ساخت

دسته گردان کليد غیرقابل تنظیم اشنایدر

کلید گردان : کلید گردان ، یا همان (Rotary switch) در صنعت ساخت

دسته گردان کليد غیرقابل تنظیم EZC250 اشنایدر

کلید گردان : کلید گردان ، یا همان (Rotary switch) در صنعت ساخت

استپ امرجنسی ساده چینت

استپ ایمر جنسی : استپ ایمر جنسی یا کلید قطع اضطراری در

پوش باتن فلزی نارنجی جهت لامپ BA9s بدون لامپ اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی سبز با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی قرمز با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی سبز با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی سفید با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی نارنجی با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش

پوش باتن فلزی قرمز با LED داخلی اشنایدر

کنترل سوئیچ : کنترل سوئیچ برای کنترل وضعیت خاموش و روش